kerkuk2

Hakkımızda

vakıf logo

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı

Türkmeneli Vakfı

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, Hükümetler Dışı Sivil Bir Toplum Örgütü (NGO) olarak, tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 12/06/1996 gün ve E: 1996/410, K: 1996/454 sayılı kararı ile Ankara’da kurulmuş olup, 29 Haziran 1996 tarihinde resmi gazetede ilan edilerek faaliyetlerine başlamıştır.  

Vakıf gelirlerini,  Vakfa bağlı işletmelerden ve muhtelif bağış ile yardımlardan sağlamaktadır. Vakıf Merkezi Ankara’da olup, Ankara/Çankaya Semtinde mülkiyeti Vakfa ait olan 3 Apartman dairesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Irak’ta bir NGO olarak faaliyet gösterebilmek için, yaptığımız başvuru, 14 Ocak 1999′ da T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir. Böylece Irak’ta faaliyet gösteren yüze yakın sivil toplum kuruluşu (NGO) arasından Türkiye’de kayıtlı tek NGO olan Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı faaliyetlerine başlamıştır. 1998 yılında da Vakfın Irak Erbil Temsilciliği’nin faaliyetlerine resmen izin verilmiştir. 

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, Türkmeneli Bölgesindeki Türkmenlerin yanı sıra, tüm bölge halkına mali imkânları ölçüsünde yardım eli uzatarak, herkese eşit davranarak muhtaç durumdaki insanları yardımlarından yararlandırmaya çalışmaktadır.

ÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI’NIN AMAÇLARI:

 • İNSAN HAKLARI ALANINDA:
 1. Başta Irak olmak üzere Ortadoğu, Orta Asya ve Balkan ülkelerinde yaşayan Türkmen toplulukların ve diğer azınlıkların kültürel, eğitim ve diğer azınlık hakları için çalışmalarda bulunmak, konuyu uluslararası platform ve mahfillere taşımak, buralarda destek aramak, 
 2. Bölgede ve dünyada insan hakları ile ilgili uygulamaları araştırmak, saptamak; tutuklu, hükümlü, gözetim altında bulunanların yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalar yapmak, konu ile ilgili bilimsel araştırma ve inceleme yapmak ve yaptırmak, raporlar hazırlamak, raporları belgelerle tevsik etmek. Rapor ve dokümanları ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlara iletmek, yaymak. Kamuoyu, hükümet ve parlamentoların bu yönde dikkatlerini çekmek. İnsan hakları ihlallerini önlemek için; Bölgede ve dünyada ilgili uluslararası organizasyon ve hükümetler nezdinde çaba harcamak, yaptırımlar uygulamaya ikna etmek. Gerekli izinler alındıktan sonra konu ile ilgili sempozyum, panel, sergi, konferans, toplantı ve gösteri gibi etkinlikler tertip etmek veya yukarıda sıralanan amaçlara hizmet eden etkinliklere katılmak. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası insan hakları kuruluşları adına bu büyük insan hakları gözlemciliğini yapmak. 
 3. Mülteci, göçmen ve sığınmacıların barınmalarını sağlamak amacıyla kamp ve yurtlar kurmak, kurulmuş ve kurulacak olanlara destek olmak; sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapmak ve bu konuda çalışan kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak. Mültecilik ve sorunları ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konuların daha iyi anlaşılabilmesi ve sorunlara çözüm üretilebilmesi amacıyla kitle iletişim araçlarını kullanarak kamuoyunu aydınlatmak ve desteğini sağlamak, 
 4. Demokrasi kültürünü yaymak, sosyal yaşam seviyesini yükseltmek, sosyal yapıyı geliştirmek. Bu amaçla ilgili araştırmalar yapmak, anketler düzenlemek, geniş kitleleri ve kamuoyunu aydınlatmak gayesi ile kitle iletişim araçlarından yararlanmak veya desteğini sağlamaktır.
 •  İNSANİ YARDIM ALANINDA:

Yasal mevzuat çerçevesinde din, dil, ırk, renk, siyasi görüş, inanç ve mezhep farkı gözetmeksizin DÜNYA’ nın her yerinde;

 1. Olası afetlerde, kıtlık ve savaşlarda afetzedelere yardımda bulunmak; gerekli izin alındıktan sonra aynı amaçlarla yurt içinde veya yurt dışında ayni ve nakdi yardım kampanyaları tertip etmek; muhtaçlara sıhhi ve tıbbi yardımlarda bulunmak; Sağlık ocağı, poliklinikler, bilumum tedavi kurum ve kuruluşları, kreşler, anaokulları ve bakımevleri açmak ve inşaa edip idame, idare etmek; bunların araç gereçlerini ve donatımlarını sağlamak; bu sahalarda amme hizmetinde bulunan resmi ve özel müesseselere yardımda bulunmak; yurt içinde ve yurt dışında, güçsüz, dul, yetim, muhtaç ve fakirlere ayni ve nakdi yardımda bulunmak; bu amaca yönelik faaliyet gösteren kurumlarla işbirliği yapmak; bu gaye ile ilgili gerekli izni aldıktan sonra yurt içinde ve yurt dışında yardım kampanyaları tertip etmek, 
 2. Geri kalmışlıkla mücadele etmek, geri kalmış bölgelerin insanlarına, yaşamlarını idame ettirebilmeleri için yardımda bulunmak ve bu amaçla ilgili fizibilite raporları ve projeler hazırlamak, uygulamaya koymak, gerekli finansı sağlamak. Bölge insanlarını geçimleri kendilerine itimat ederek sürdürebilmeleri gayesi ile beceri kursları tertip etmek. Terzihane, konfeksiyon ve dokuma atölyeleri açmak veya açılmasına yardımcı olmak, katkı sağlamak ve aracı olmak: Gerekli üretim araç ve gerecini temin etmek. Bölgenin Tarımsal ve Sınai kalkınmasını gerçekleştirmek gayesi ile araç gereç,  ham ve mamul madde, gübre, tohum, ilaç v.s. temin etmek veya yardımında bulunmak. Yol, Su, Elektrik ve Kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerini gerçekleştirmek, bu alanda ihtiyaç duyulacak ekipman ve malzemeyi temin etmek veya temin edilmesi için aracı olmak; Bölgesel kalkınmanın gerçekleşmesi için araştırmalar yapmak. İstatistik ve etüt raporları hazırlamak. Bölgenin yer altı ve yer üstü zenginliklerini araştırmak, keşfetmek, araştırma yapanlara maddi ve manevi destek sağlamak; Tüm yukarıda anlatılan faaliyetlerle ilgili destek sağlanması ve yardımda bulunulması için kişi, kurum veya kuruluşlar nezdinde teşebbüste bulunmak veya aracı olmaktır.

 

 • KÜLTÜR, SANAT VE EĞİTİM ALANLARINDA:
 1. Düşünce, Kültür, Dil ve Sanatın idamesi tekamülü, korunması ve her türlü vasıta ile yaygınlaşması için teşebbüslerde bulunmak, bu yolda yurt içinde ve yurt dışında müesseseler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek veya yardımlarda bulunmak; dinlenme, spor, sanat, müzik ve kültürün diğer sahaları ile ilgili ihtiyaçları karşılayacak kültür ve sanat merkezleri, kamp, sosyal tesis, misafirhane, spor, müzik ve konferans salonları ve sair bina ve tesisleri inşa ve idare etmek; aynı amaçlara hizmet eden yurt içinde ve yurt dışında hizmet veren kurum ve kuruluşlara yardım yapmak ve destek olmak; Cami, külliye, kervansaray ve her türlü tarihi yapı, bina, anıt eserlerini onarmak ve donatımını sağlamak; Gençlerin görgü ve bilgilerini artırmaya veya sanatının gelişmesine yönelik yardım ve teşvik tedbirlerini almak; düşünce, kültür ve sanatla ilgili alanlarda yarışmalar düzenlemek, ödüller ihdas etmek, sergiler açmak, paneller, konferanslar ve kongreler tertiplemek, yurt içi ve yurt dışı turlar düzenlemek; Aynı gaye için kitap çıkarmak ve her türlü yayının yapmak; gazete, dergi ve benzeri periyodikleri çıkarmak, bunları basmak, yaymak ve satmak için gerekli her türlü tesis ve şirketi kurmak ve işletmek; veya bunlara iştirak etmek; yurt içinde ve yurt dışında aynı gaye ile faaliyette bulunan müesseselere ayni ve nakdi yardımlar yapmak; veya yardım yapılması için yurt dışından veya yurt içinden yardım toplamak, aracı olmak,
 2. Tahsilin her derecesindeki ihtiyacı karşılamak için; okul, yurt, öğrenci merkezi, kütüphane ve kurs binaları, dershaneler inşa ve tesis etmek ve bunları idare etmek; Her derecedeki eğitim müessesesinde tahsil, ihtisas, doktora ve ilmi kariyer çalışması yapan; yurt dışına yüksek tahsil (lisans) ve lisansüstü eğitim ve lisan öğrenmek veya görgü ve bilgisini artırmak veya ilmi, fikri ve sanatla ilgili faaliyetlerde bulunmak için veya benzeri sebeplerle giden öğrencilere, her türlü nakdi ve ayni yardımlar yapmak, karşılıklı veya karşılıksız burs vermek; bu kabil öğrencilerin iskân, iaşe ve barınmalarına yardımcı olmaktır.
 3. Amacına uygun yurt dışı veya yurt içindeki Vakıflarla, Vakıflar Genel Müdürlüğünün izni alınmak kaydı ile işbirliği yapmak; Amacını yerine getirmek için ticari işletmeler kurmak ve bu şirketlerin gelirini Vakfın amacına uygun olarak kullanmak; Yurt içinden yurt dışına; Yurt dışından yurt içine para havalesi yapmak; Yurt içinde ve yurt dışında Vakıflar Genel Müdürlüğünün izni alınmak kaydı ile şube ve temsilcilikler açmak; Kanuni izinler alındıktan sonra yurt içinden yurt dışına, yurt dışından yurt içine yardım eşyaları transfer etmek,
 4. Gerekli izinler alınarak, Yurt içinde ve Yurt dışında faaliyet gösteren Türkmen Vakıf, Dernek ve kuruluşlarına maddi ve manevi destekte bulunmak, aynı amaçlara hizmet eden, Vakıf, Dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, Yurt dışında Vakıf amaçlarına hizmet eden tesisler kurmak, bu amaçla ilgili menkul ve gayrimenkuller satın almak. Gerekli izinler alındıktan sonra Şube, Temsilcilik ve İrtibat Büroları açmak, Yurt içinden Yurt dışına, Yurt dışından Yurt içine para ve aynı eşya transferi yapmak, Yurt içinde ve Yurt dışında, Vakıf amaçlarına hizmet eden yardım kampanyaları düzenlemektir.

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI TEŞKİLATI 

AŞAĞIDAKİ BİRİMLERDEN OLUŞMAKTADIR: 

Türkiye Bölümü:

 • Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı
 • Türkmeneli Eğitim ve Kültür Merkezi
 • Avrasya İncelemeleri Merkezi

Irak Bölümü:

 • Erbil Bürosu
 • Kerkük Bürosu
 • Telafer Bürosu
 • Kerkük Şifa Sağlık Merkezi
 • Kifri Şehit Fatih Şakir Dispanseri
 • Kerkük Türkmen Eğitim Merkezi (Fuzuli Eğitim ve Kültür Kurumu)
 • Türkmeneli Kalkınma ve İmar Kurumu
 • Türkmeneli Araştırma – Geliştirme Merkezi
 • Kerkük Buğday Hatun Terzilik Atölyesi

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ TEŞKİLATI

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı; Yasal düzenlemeler dâhilinde; din, ırk, renk, siyasi görüş, inanç ve mezhep farklılığı gözetmeksizin, insani yardım, kültür, sanat ve eğitim, sağlık alanlarında hizmet vermektedir. 

Vakıf amaçlarına yönelik olarak; bünyesinde hizmet veren birimlerin faaliyetlerinin aktif olarak yürütülmesinin sağlanması, 

Türkiye’de öğrenim gören öğrencilerin eğitimlerini sürdürmelerine yardımcı olunması, 

Kerkük ve civarı ile Kifri’de yaşayan hastaların tedavi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, Irak’tan Türkiye’ye tedavi için getirilen hasta / yaralıların tedavi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, 

Irak’ta ve Türkiye’de yaşayan ekonomik durumu yetersiz ailelere nakdi yardım, ayni yardım ve gıda yardımlarında bulunulması, muhtelif zaman dilimlerinde eğitim, kültür ve sosyal alanlarda Irak Türklerinin yararına etkinlikler düzenlenmesi, 

Irak’ta Türkçe eğitim veren okullarda öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin giyim, kitap ve kırtasiye gibi ihtiyaçlarının karşılanması,

Okulu olmayan yörelere okul yaptırılması ve mevcut okulların onarımın yapılması, okulların demirbaş malzeme gibi muhtelif ihtiyaçlarının giderilmesi, 

Irak’ta hizmet veren kuruluşların projeleri başta olmak üzere; eğitim – kültür, sağlık ve diğer alanlarda Irak Türklerinin yararına ve kalkınmasına katkıda bulunacağı öngörülen her türlü projenin desteklenmesi,

Vakfımızın başlıca faaliyetlerini oluşturmaktadır.

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI 

TÜRKMENELİ EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ

Türkmeneli Kültür Merkezi, başta eğitim ve öğretim olmak üzere çeşitli kültürel projelerle Irak Türkleri’ne destek vermeyi hedeflemektedir.

Irak’ta yaşayan Türk gençlerine başta üniversite eğitimi olmak üzere çeşitli konularda eğitim programları düzenlemek ve organize etmek, öğrencilerimizin Türk Dünyası ve uluslararası gençlik faaliyetlerinde aktif rol almasını sağlamak, Irak’ta Türkçe eğitim veren okullarda okutulması planlanan ders kitapları ve materyallerinin hazırlanmasını sağlamak, Türkiye ve Türk Dünyasında düzenlenen kurultay, kongre, panel, festival, seminer ve çeşitli organizasyonlarda Irak Türklerinin temsilini sağlamak Merkezin başlıca faaliyetleri arasındadır. 

Irak Türkmen Öğrenci ve Gençler Derneği: 

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde eğitim gören Türkmen öğrenciler tarafından kurulmuştur. 

Kütüphane: 

Türkmeneli Eğitim ve Kültür Merkezi bünyesinde bulunan 3.000 kitap kapasiteli kütüphane, öğrencilerimizin eğitim ve araştırma çalışmalarına kaynak oluşturacak kitaplardan oluşturulmuştur.

Konferans Salonu:

 Merkezimiz bünyesinde hizmet veren 165 koltuk kapasiteli konferans salonunda seminer, panel, sempozyum, konferans gibi çeşitli toplantılar gerçekleştirilmektedir. 

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ

Avrasya İncelemeleri Merkezi   (AVİM);   Kafkaslar,   Balkanlar,  Doğu Avrupa, Asya (özellikle Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Irak başta olmak üzere Türkiye’nin diğer komşuları ve Asya kıtasının büyük ülkeleri)  bölgelerinde ve Avrupa Birliği Teşkilatı ve ülkelerinde Türkiye’yi ilgilendiren konularda araştırmalar yapmak,  bunları yazılı ve dijital ortamlarda yayımlamak, toplantılar düzenlemek,  toplantılara katılmak ve eğitim vermek amacıyla 2009 yılında Ankara’da kurulmuştur. 

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI ERBİL BÜROSU

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Irak’ta hizmet veren birimler arasında koordinasyon sağlanması hizmetlerini yürütmektedir. 

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI KERKÜK BÜROSU

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı’nın Irak genelinde gerçekleştirdiği her türlü faaliyet ve projenin yerine getirilmesinin sağlanması,  takibi ve kontrolü hizmetlerini yürütür. 

KERKÜK ŞİFA SAĞLIK MERKEZİ

Kerkük’te faaliyet gösteren Kerkük Şifa Sağlık Merkezi’nde aşağıdaki konular üzerinde hizmet verilmektedir: 

 1. Genel Cerrahi Ünitesi: Bu Ünitede minor (küçük) operasyonlar yapılmaktadır. 
 2. Kadın Doğum Ünitesi: Bu ünitede kadınların ve hamile bayanların muayene ve genel sağlık taraması yapılmakta, gerektiğinde ultrason hizmeti verilmektedir. 
 3. İç Hastalıkları Ünitesi: Bu ünitede laboratuar bulgularına dayalı olarak hastaların tanı ve tedavileri gerçekleştirilmektedir. 
 4. Çocuk Hastalıkları Ünitesi: Bu ünitede laboratuar bulgularına dayalı olarak çocuk hastaların tanı ve tedavileri gerçekleştirilmekte ve çocukların beslenmeleriyle ilgili olarak vitamin ve mama ihtiyaçları karşılanmaktadır. 
 5. Göz Hastalıkları Ünitesi: Göz muayeneleri, minor (küçük) operasyonlar ve pansumanlar yapılmakta, ayrıca hastaların gözlük ihtiyaçları karşılanmaktadır. 
 6. Kulak-Burun-Boğaz Ünitesi: Hastaların minor (küçük) operasyonları, kulak içi temizlenmesi ve müdahalesi, kronik bademcik tedavisi ve pansumanları ve kültür tahlilleri yapılmaktadır. 
 7. Diş Ünitesi: Hastaların ağız ve diş kontrolleri ve tedavisi, diş çekimi, kanal tedavisi ve dolgu işlemleri ile diş röntgen çekim işlemleri gerçekleştirilmektedir. 
 8. Röntgen Ünitesi: Hastaneye gelen hastaların, doktorların önerileri doğrultusunda vakalarla ilgili bütün röntgenleri çekilmektedir. 
 9. Laboratuar: Her türlü tahlil yapılmakta, 100’ü aşkın değişik tanılar gerçekleştirilmektedir. 
 10. Eczane: Ayakta tedavi gören ve ihtiyacı bulunan hastalara yeterli ölçüde ilaç temin edilerek verilmektedir. 

KİFRİ ŞEHİT FATİH ŞAKİR DİSPANSERİ

Irak Kifri’de faaliyet gösteren Kifri Şehit Fatih Şakir Dispanseri’nde aşağıdaki konular üzerinde tedavi hizmeti verilmektedir. 

 1. İç Hastalıkları Ünitesi: Bu ünitede laboratuar bulgularına dayalı olarak hastaların tanı ve tedavileri gerçekleştirilmektedir.
 2. Kadın Doğum Ünitesi: Bu ünitede kadınların ve hamile bayanların muayene ve genel sağlık taraması yapılmaktadır. 
 3. Hastaların ağız ve diş kontrolleri ve tedavisi, diş çekimi, kanal tedavisi ve dolgu işlemleri yapılmaktadır. 
 4. Laboratuvar: Her türlü laboratuvar tahlili yapılmaktadır. 

Ayrıca ayaktan tedavi gören ve ihtiyacı bulunan hastalara yeterli ölçüde ilaç temin edilerek verilmektedir. 

KERKÜK TÜRKMEN EĞİTİM MERKEZİ 

Irak’taki Türkmen okullarında veya diğer okullarda verilen Türkçe eğitimin bir bütünlük içerisinde yürütülmesini sağlamak için, Türkmen eğitim sistemine destek, eğitim seviyesinin arttırılması için gerekli destek plan ve programları yapmak amacıyla kurulmuştur. Türkmen Eğitim Merkezi’nin görevleri; 

 1. Türkmen esas ve şümul okullarında yapılan eğitimi takip eder, 
 2. Türkmen okullarının bulunduğu illerdeki eğitim müdürlükleri ile işbirliği yaparak eğitim seviyesinin yükseltilmesi için gerekli olan tedbirleri alır ve destek sağlar, 
 3. Eğitim Bakanlığı tarafından okutulması öngörülen ders kitaplarının hazırlanması ve okullara – öğrencilere dağıtılmasını sağlar, 
 4. Sürekli Eğitim Merkezi ile işbirliği yaparak Türkmen okullarında görev yapan öğretmenlerin eğitim seviyelerinin en üst düzeye çıkarılması için gerekli organizasyonları düzenler ve gerekli tedbirleri alır, 
 5. Türkmen öğrencilerin eğitim seviyelerini yükseltmek ve verimi arttırmak için gerekli organizasyonları düzenler ve gerekli önlemleri alır, 
 6. Türkmen Eğitim Müdürlüğü’nün her öğretim yılı başında ve ara dönem başlarında okullarda belirlediği ihtiyaçlar hakkında Vakfa rapor sunar, 
 7. Irak’taki iş alanlarının ihtiyaçlarına göre mezun olacak öğrenciler için yönlendirmelerde bulunur, 
 8. Eğitim Merkezi organizasyonunu denetler, aksaklıkları belirler ve Vakfa dönemsel rapor sunar, 
 9. Eğitim sistemindeki gelişmeleri takip ederek uluslararası eğitim standartlarına uyum sağlayabilmek için gerekli çalışmaları yapar ve Vakfa rapor sunar.
 10. Öğretim yılı başında ve sonunda Irak’ta Türkçe eğitim gören öğrenci sayısı, sınıflara göre dağılımı, sözleşmeli öğretmen sayısı ve okul sayılarını içeren rapor hazırlayarak Vakfa bildirir. 
 11. Irak’ta Türkçe eğitim veren okullarda görev yapan öğretmenlerin formasyonlarının geliştirilmesi ve eğitim seviyesinin daha verimli hale getirilerek üst seviyelere çıkarılmasının sağlanması için çeşitli branşlarda kurs programları düzenler, eğitim seviyesinin arttırılması yönünde gerekli destek plan ve programları yapar.

 TÜRKMENELİ KALKINMA VE İMAR KURUMU

Türkmeneli Kalkınma ve İmar Kurumu, Irak’ta yaşayan Türkmen Toplumunun varlığını idame ettirebilmesi ve güçlendirilmesine yönelik hizmet ve faaliyetlerde bulunulması, Türkmen soydaşlarımıza yönelik insani yardım, sağlık, eğitim, kültür – sanat alanlarında hizmet ve faaliyetler gerçekleştirilmesi amacıyla Irak / Kerkük’te faaliyet göstermektedir. Kurum bünyesinde aynı zamanda “Buğday Hatun Terzihanesi” isimli atölye Türkmen soydaşlarımızın ihtiyacını karşılamakta, biçki – dikiş kursları, ilk yardım kursları düzenlemektedir.

TÜRKMENELİ ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME MERKEZİ

Türkmeneli Araştırma – Geliştirme Merkezi, Türkmenlerle ilgili sosyal, kültürel ve tarihi araştırmalar yapmak, gönüllü Türkmen akademisyenlerin bir araya toplanmasını sağlamak, Türkmen aydınlarla görüşmeler ve toplantılar yaparak fikir alışverişinde bulunmak, Türkmen gençlerimizin bilinçlendirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve Türkmen Eğitim Dairesi için araştırmalar yapmak üzere Kerkük’te göstermektedir. 

ŞİFA SAĞLIK MERKEZİ YAYÇI SAĞLIK OCAĞI

Yayçı bölgesinde yaşayan insanlarımıza sağlık hizmeti götürebilmek ve bir nebze de olsa tedavi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla şifa sağlık merkezine bağlı açılan Yayçı sağlık ocağı ihtiyaç sahibi insanlarımıza tedavi hizmeti vermeye devam etmektedir. 

YAYÇI BÖLGESİ ZİRAAT OFİSİ

Yayçı bölgesindeki tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi ve verimli hale getirilmesi amacıyla Yayçı’da açılan ziraat ofisi tarımsal destek faaliyetlerini devam ettirmektedir.   

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin:

YÖNETİM KURULUMUZ

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

• Dr. Turhan Ketene (Yönetim Kurulu Başkanı)

• Savaş Avcı (Üye)

• Feridun Hürmüzlü (Üye)

• Sezer Ertunç (Üye)

• Hüseyin Kasapoğlu (Üye)