kerkuk2

Hakkımızda

vakıf logo

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı

Türkmeneli Vakfı

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, Hükümetler Dışı Sivil Bir Toplum Örgütü (NGO)  olarak, tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin  12/06/1996 gün ve E: 1996/410, K: 1996/454 sayılı kararı ile Ankara’da kurulmuş olup, 29  Haziran 1996 tarihinde resmi gazetede ilan edilerek faaliyetlerine başlamıştır.  

Vakıf gelirlerini, Vakfa bağlı işletmelerden ve muhtelif bağış ile yardımlardan  sağlamaktadır. Vakıf Merkezi Ankara’da olup, Ankara/Çankaya Semtinde mülkiyeti Vakfa ait olan  3 Apartman dairesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.  

Irak’ta bir NGO olarak faaliyet gösterebilmek için, yaptığımız başvuru, 14 Ocak 1999′ da  T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından kabul edilmiştir. Böylece Irak’ta faaliyet gösteren yüze yakın  sivil toplum kuruluşu (NGO) arasından TÜRKİYE’de kayıtlı tek NGO olan Türkmeneli İşbirliği ve  Kültür Vakfı faaliyetlerine başlamıştır. 1998 yılında da Vakfın Irak Erbil Temsilciliği’nin  faaliyetlerine resmen izin verilmiştir.  

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, Türkmeneli Bölgesindeki Türkmenlerin yanı sıra, tüm  bölge halkına mali imkanları ölçüsünde yardım eli uzatarak, herkese eşit davranarak muhtaç  durumdaki insanları yardımlarından yararlandırmaya çalışmaktadır. 

ÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI’NIN AMAÇLARI:

 • İNSAN HAKLARI ALANINDA:

1.1 Başta Irak olmak üzere Ortadoğu, Orta Asya ve Balkan ülkelerinde yaşayan Türkmen  toplulukların ve diğer azınlıkların kültürel, eğitim ve diğer azınlık hakları için çalışmalarda  bulunmak, konuyu uluslararası platform ve mahfillere taşımak, buralarda destek  aramak,  

1.2 Bölgede ve dünyada insan hakları ile ilgili uygulamaları araştırmak, saptamak; tutuklu,  hükümlü, gözetim altında bulunanların yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalar  yapmak, konu ile ilgili bilimsel araştırma ve inceleme yapmak ve yaptırmak, raporlar  hazırlamak, raporları belgelerle tevsik etmek. Rapor ve dokümanları ilgili uluslararası  kurum ve kuruluşlara iletmek, yaymak. Kamuoyu, hükümet ve parlamentoların bu yönde  dikkatlerini çekmek. İnsan hakları ihlallerini önlemek için; Bölgede ve dünyada ilgili  uluslararası organizasyon ve hükümetler nezdinde çaba harcamak, yaptırımlar  uygulamaya ikna etmek. Gerekli izinler alındıktan sonra konu ile ilgili sempozyum, panel,  sergi, konferans, toplantı ve gösteri gibi etkinlikler tertip etmek veya yukarıda sıralanan  amaçlara hizmet eden etkinliklere katılmak. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası insan  hakları kuruluşları adına bu büyük insan hakları gözlemciliğini yapmak.  

1.3 Mülteci, göçmen ve sığınmacıların barınmalarını sağlamak amacıyla kamp ve yurtlar  kurmak, kurulmuş ve kurulacak olanlara destek olmak; sosyal, ekonomik ve kültürel  ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapmak ve bu konuda çalışan kuruluşlarla  işbirliğinde bulunmak. Mültecilik ve sorunları ile ilgili çalışmalar yapmak, bu konuların daha iyi anlaşılabilmesi ve sorunlara çözüm üretilebilmesi amacıyla kitle iletişim  araçlarını kullanarak kamuoyunu aydınlatmak ve desteğini sağlamak,  

1.4 Demokrasi kültürünü yaymak, sosyal yaşam seviyesini yükseltmek, sosyal yapıyı  geliştirmek. Bu amaçla ilgili araştırmalar yapmak, anketler düzenlemek, geniş kitleleri ve kamuoyunu aydınlatmak gayesi ile kitle iletişim araçlarından yararlanmak veya desteğini  sağlamaktır. 

 •  İNSANİ YARDIM ALANINDA:

Yasal mevzuat çerçevesinde din, dil, ırk, renk, siyasi görüş, inanç ve mezhep farkı  gözetmeksizin DÜNYA’ nın her yerinde; 

2.1 Olası afetlerde, kıtlık ve savaşlarda afetzedelere yardımda bulunmak; gerekli izin  alındıktan sonra aynı amaçlarla yurt içinde veya yurt dışında ayni ve nakdi yardım  kampanyaları tertip etmek; muhtaçlara sıhhi ve tıbbi yardımlarda bulunmak; Sağlık ocağı,  poliklinikler, bilumum tedavi kurum ve kuruluşları, kreşler, anaokulları ve bakımevleri  açmak ve inşaa edip idame, idare etmek; bunların araç gereçlerini ve donatımlarını  sağlamak; bu sahalarda amme hizmetinde bulunan resmi ve özel müesseselere yardımda  bulunmak; yurt içinde ve yurt dışında, güçsüz, dul, yetim, muhtaç ve fakirlere ayni ve nakdi  yardımda bulunmak; bu amaca yönelik faaliyet gösteren kurumlarla işbirliği yapmak; bu  gaye ile ilgili gerekli izni aldıktan sonra yurt içinde ve yurt dışında yardım kampanyaları  tertip etmek,  

2.2 Geri kalmışlıkla mücadele etmek, geri kalmış bölgelerin insanlarına, yaşamlarını idame  ettirebilmeleri için yardımda bulunmak ve bu amaçla ilgili fizibilite raporları ve projeler  hazırlamak, uygulamaya koymak, gerekli finansı sağlamak. Bölge insanlarını geçimleri  kendilerine itimat ederek sürdürebilmeleri gayesi ile beceri kursları tertip etmek.  Terzihane, konfeksiyon ve dokuma atölyeleri açmak veya açılmasına yardımcı olmak, katkı  sağlamak ve aracı olmak: Gerekli üretim araç ve gerecini temin etmek. Bölgenin Tarımsal  ve Sınai kalkınmasını gerçekleştirmek gayesi ile araç gereç, ham ve mamul madde, gübre, tohum, ilaç v.s. temin etmek veya yardımında bulunmak. Yol, Su, Elektrik  ve Kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerini gerçekleştirmek, bu alanda ihtiyaç duyulacak  ekipman ve malzemeyi temin etmek veya temin edilmesi için aracı olmak; Bölgesel kalkınmanın gerçekleşmesi için araştırmalar yapmak. İstatistik ve etüt raporları  hazırlamak. Bölgenin yer altı ve yer üstü zenginliklerini araştırmak, keşfetmek, araştırma  yapanlara maddi ve manevi destek sağlamak; Tüm yukarıda anlatılan faaliyetlerle ilgili  destek sağlanması ve yardımda bulunulması için kişi, kurum veya kuruluşlar nezdinde  teşebbüste bulunmak veya aracı olmaktır.

 • KÜLTÜR, SANAT VE EĞİTİM ALANLARINDA:

3.1. Düşünce, Kültür, Dil ve Sanatın idamesi tekâmülü, korunması ve her türlü vasıta ile  yaygınlaşması için teşebbüslerde bulunmak, bu yolda yurt içinde ve yurt dışında  müesseseler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek veya yardımlarda bulunmak;  dinlenme, spor, sanat, müzik ve kültürün diğer sahaları ile ilgili ihtiyaçları karşılayacak  kültür ve sanat merkezleri, kamp, sosyal tesis, misafirhane, spor, müzik ve konferans  salonları ve sair bina ve tesisleri inşa ve idare etmek; aynı amaçlara hizmet eden yurt içinde  ve yurt dışında hizmet veren kurum ve kuruluşlara yardım yapmak ve destek olmak; Cami,  külliye, kervansaray ve her türlü tarihi yapı, bina, anıt eserlerini onarmak ve donatımını  sağlamak; Gençlerin görgü ve bilgilerini artırmaya veya sanatının gelişmesine yönelik  yardım ve teşvik tedbirlerini almak; düşünce, kültür ve sanatla ilgili alanlarda yarışmalar  düzenlemek, ödüller ihdas etmek, sergiler açmak, paneller, konferanslar ve kongreler  tertiplemek, yurt içi ve yurt dışı turlar düzenlemek; Aynı gaye için kitap çıkarmak ve her  türlü yayının yapmak; gazete, dergi ve benzeri periyodikleri çıkarmak, bunları basmak,  yaymak ve satmak için gerekli her türlü tesis ve şirketi kurmak ve işletmek veya bunlara  iştirak etmek; yurt içinde ve yurt dışında aynı gaye ile faaliyette bulunan müesseselere  ayni ve nakdi yardımlar yapmak veya yardım yapılması için yurt dışından veya yurt içinden  yardım toplamak, aracı olmak, 

3.2 Tahsilin her derecesindeki ihtiyacı karşılamak için; okul, yurt, öğrenci merkezi, kütüphane  ve kurs binaları, dershaneler inşa ve tesis etmek ve bunları idare etmek; Her derecedeki  eğitim müessesesinde tahsil, ihtisas, doktora ve ilmi kariyer çalışması yapan; yurt dışına yüksek tahsil (lisans) ve lisansüstü eğitim ve lisan öğrenmek veya görgü ve bilgisini  artırmak veya ilmi, fikri ve sanatla ilgili faaliyetlerde bulunmak için veya benzeri sebeplerle  giden öğrencilere, her türlü nakdi ve ayni yardımlar yapmak, karşılıklı veya karşılıksız burs  vermek; bu kabil öğrencilerin iskan, iaşe ve barınmalarına yardımcı olmaktır. 

3.3. Amacına uygun yurt dışı veya yurt içindeki Vakıflarla, Vakıflar Genel Müdürlüğünün izni  alınmak kaydı ile işbirliği yapmak; Amacını yerine getirmek için ticari işletmeler kurmak ve  bu şirketlerin gelirini Vakfın amacına uygun olarak kullanmak; Yurt içinden yurt dışına;  Yurt dışından yurt içine para havalesi yapmak; Yurt içinde ve yurt dışında Vakıflar Genel  Müdürlüğünün izni alınmak kaydı ile şube ve temsilcilikler açmak; Kanuni izinler alındıktan  sonra yurt içinden yurt dışına, yurt dışından yurt içine yardım eşyaları transfer etmek, 

3.4. Gerekli izinler alınarak, Yurt içinde ve Yurt dışında faaliyet gösteren Türkmen Vakıf, Dernek  ve kuruluşlarına maddi ve manevi destekte bulunmak, aynı amaçlara hizmet eden, Vakıf,  Dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, Yurt dışında Vakıf amaçlarına hizmet eden tesisler  kurmak, bu amaçla ilgili menkul ve gayrimenkuller satın almak. Gerekli izinler alındıktan  sonra Şube, Temsilcilik ve İrtibat Büroları açmak, Yurt içinden Yurt dışına, Yurt dışından  Yurt içine para ve aynı eşya transferi yapmak, Yurt içinde ve Yurt dışında, Vakıf amaçlarına  hizmet eden yardım kampanyaları düzenlemektir.

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI TEŞKİLATI 

AŞAĞIDAKİ BİRİMLERDEN OLUŞMAKTADIR: 

Türkiye Bölümü:

 • Genel Müdürlük Merkez Teşkilatı 

 • TİKV Türkmeneli Eğitim ve Kültür Merkezi

 • TİKV Avrasya İncelemeleri Merkezi 

 • TİKV Türkmeneli Yardım Merkezi

 • TOPAZ Petrol ve Gaz Ürünleri San. Tic. Dağ. A. Ş.

Irak Bölümü:

 • TİKV Erbil Bürosu 

 • TİKV Kerkük Bürosu 

 • TİKV Telafer Bürosu 

 • Kerkük Şifa Sağlık Merkezi 

 • Telafer Sağlık Ocağı 

 • Kifri Şehit Fatih Şakir Dispanseri 

 • Fuzuli Türkmen Eğitim ve Kültür Kurumu

 • Türkmeneli Kalkınma ve İmar Kurumu 

 • Zirve Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı 

 • Kerkük Buğday Hatun Terzilik Atölyesi 

 • Yayçı Ziraat Ofisi

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ TEŞKİLATI

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı; Yasal düzenlemeler dâhilinde; din, ırk, renk, siyasi görüş,  inanç ve mezhep farklılığı gözetmeksizin, insani yardım, kültür, sanat ve eğitim, sağlık alanlarında  hizmet vermektedir.  

Vakıf amaçlarına yönelik olarak; bünyesinde hizmet veren birimlerin faaliyetlerinin aktif  olarak yürütülmesinin sağlanması,  

Türkiye’de öğrenim gören öğrencilerin eğitimlerini sürdürmelerine yardımcı olunması,  Irak’ta yaşayan Irak Türkü hastalarımızın tedavi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, Irak’tan  Türkiye’ye tedavi için getirilen hasta / yaralıların tedavi hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,  Irak’ta ve Türkiye’de yaşayan ekonomik durumu yetersiz ailelere nakdi yardım, ayni  yardım ve gıda yardımlarında bulunulması, muhtelif zaman dilimlerinde eğitim, kültür ve sosyal  alanlarda Irak Türklerinin yararına etkinlikler düzenlenmesi,  

Irak’ta Türkçe eğitim veren okullarda öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin  giyim, kitap ve kırtasiye gibi ihtiyaçlarının karşılanması, 

Okulu olmayan yörelere okul yaptırılması ve mevcut okulların onarımın yapılması,  okulların demirbaş malzeme gibi muhtelif ihtiyaçlarının giderilmesi,  

Irak’ta hizmet veren kuruluşların projeleri başta olmak üzere; eğitim – kültür, sağlık ve  diğer alanlarda Irak Türklerinin yararına ve kalkınmasına katkıda bulunacağı öngörülen her türlü  projenin desteklenmesi, 

Vakfımızın başlıca faaliyetlerini oluşturmaktadır.

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI 

TÜRKMENELİ EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ

TİKV Türkmeneli Kültür Merkezi, başta eğitim ve öğretim  olmak üzere çeşitli kültürel projelerle Irak Türkleri’ne destek vermeyi hedeflemektedir. 

Irak’ta yaşayan Irak Türkü gençlerimize başta üniversite eğitimi olmak üzere çeşitli  konularda eğitim programları düzenlemek ve organize etmek, öğrencilerimizin Türk Dünyası ve  uluslararası gençlik faaliyetlerinde aktif rol almasını sağlamak, Irak’ta Türkçe eğitim veren  okullarda okutulması planlanan ders kitapları ve materyallerinin tercüme, dil – bilimsel denetim,  grafik tasarım hizmetlerinin yapılarak baskıya hazır hale gelmesini sağlamak, Türkiye ve Türk  Dünyasında düzenlenen kurultay, kongre, panel, festival, seminer ve çeşitli organizasyonlarda Irak  Türklerinin temsilini sağlamak Merkezin başlıca faaliyetleri arasındadır.  

Kütüphane: Türkmeneli Eğitim ve Kültür Merkezi bünyesinde bulunan 3.000 kitap kapasiteli  kütüphane, öğrencilerimizin eğitim ve araştırma çalışmalarına kaynak oluşturacak kitaplardan  oluşturulmuştur. 

Konferans Salonu: Merkezimiz bünyesinde hizmet veren 165 koltuk kapasiteli konferans  salonunda seminer, panel, sempozyum, konferans gibi çeşitli toplantılar gerçekleştirilmektedir. 

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ

TİKV Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM); Kafkaslar, Balkanlar, Doğu Avrupa, Asya (özellikle Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Irak başta olmak üzere Türkiye’nin diğer  komşuları ve Asya kıtasının büyük ülkeleri) bölgelerinde ve Avrupa Birliği Teşkilatı ve ülkelerinde  Türkiye’yi ilgilendiren konularda araştırmalar yapmak, bunları yazılı ve dijital ortamlarda  yayımlamak, toplantılar düzenlemek, toplantılara katılmak ve eğitim vermek amacıyla 2009  yılında Ankara’da kurulmuştur.

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI TÜRKMENELİ YARDIM MERKEZİ

Başta Ankara olmak üzere diğer illerde de yaşayan ekonomik  durumu yetersiz Irak Türkü soydaşlarımıza dağıtılması planlanan ayni ve nakdi yardımlar ile  hayırsever kurum, kuruluş ve vatandaşlar tarafından şartlı bağış olarak Vakfımıza teslim edilen  insani yardım malzemelerinin teslim alınması, kontrolü ve takibinin yapılması, ihtiyaç sahibi  ailelere dağıtılması, sığınmacı ailelerin kayıt işlemlerinin ve kontrolünün sağlanması, aileler ile  Vakfımız arasında gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla faaliyet göstermektedir.

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI ERBİL BÜROSU

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Irak’ta hizmet veren birimler arasında koordinasyon sağlanması hizmetlerini yürütmektedir.

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI KERKÜK BÜROSU

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı’nın Irak genelinde gerçekleştirdiği her türlü faaliyet ve  projenin yerine getirilmesinin sağlanması, takibi ve kontrolü hizmetlerini yürütür.

TÜRKMENELİ İŞBİRLİĞİ VE KÜLTÜR VAKFI TELAFER BÜROSU

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı’nın Telafer Bölgesinde gerçekleştirmeyi planladığı  her türlü faaliyet ve projenin TİKV Kerkük Bürosu ile işbirliği içerisinde yerine getirilmesinin  sağlanması, takibi ve kontrolü hizmetlerini yürütür.

KERKÜK ŞİFA SAĞLIK MERKEZİ

Kerkük’te faaliyet gösteren Kerkük Şifa Sağlık Merkezi’nde aşağıdaki konular üzerinde  hizmet verilmektedir:  

 1. Türkiye’de tedavi edilmek üzere Şifa Sağlık Merkezi’ne başvuran hastaların, başvuru ve  onay işlemleri ile gerekli koordinasyon hizmetlerini yürütür. 
 2. Kadın Hastalıkları Kliniği: Bu ünitede kadınların ve hamile bayanların muayene ve genel  sağlık taraması yapılmakta, gerektiğinde ultrason hizmeti verilmektedir.  
 3. İç Hastalıkları Kliniği: Bu ünitede laboratuvar bulgularına dayalı olarak hastaların tanı ve  tedavileri gerçekleştirilmektedir.  
 4. Çocuk Hastalıkları Kliniği: Bu ünitede laboratuvar bulgularına dayalı olarak çocuk  hastaların tanı ve tedavileri gerçekleştirilmekte ve çocukların beslenmeleriyle ilgili olarak  vitamin ve mama ihtiyaçları karşılanmaktadır.  
 5. Göz Hastalıkları Kliniği: Göz muayeneleri, minor (küçük) operasyonlar ve pansumanlar  yapılmakta, ayrıca hastaların gözlük ihtiyaçları karşılanmaktadır.  
 6. Kulak-Burun-Boğaz Kliniği: Hastaların minor (küçük) operasyonları, kulak içi temizlenmesi  ve müdahalesi, kronik bademcik tedavisi ve pansumanları ve kültür tahlilleri  yapılmaktadır.  
 7. Cilt Hastalıkları Kliniği: Hastaların cilt hastalıklarına yönelik tanı ve tedavileri  yapılmaktadır.  
 8. Ortopedi Kliniği: Hastaların her türlü ortopedik rahatsızlıkları ve kırıklarına yönelik tanı ve  tedavileri yapılmaktadır. 
 9. Diş Hastalıkları Kliniği: Hastaların ağız ve diş kontrolleri ve tedavisi, diş çekimi, kanal  tedavisi ve dolgu işlemleri ile diş röntgen çekim işlemleri gerçekleştirilmektedir. 
 10. Fizik Tedavi Kliniği: Fizik tedaviye ihtiyaç duyan hastalarımıza modern cihazlarımızla fizik  tedavi hizmeti verilmektedir.  
 11. Cilt Bakım Kliniği: Cilt rahatsızlıklarından müzdarip olan hastalarımıza modern  cihazlarımızla cilt bakım hizmeti verilmektedir.  
 12. Röntgen Ünitesi: Doktorların istemi doğrultusunda hasta vakalarıyla ilgili bütün  röntgenleri çekilmektedir.  
 13. Laboratuvar: Her türlü tahlil yapılmakta, 100’ü aşkın değişik tanılar gerçekleştirilmektedir.
 14. Eczane: Ayakta tedavi gören ve ihtiyacı bulunan hastalara yeterli ölçüde ilaç temin  edilerek verilmektedir.

ŞİFA SAĞLIK MERKEZİ TELAFER SAĞLIK OCAĞI

Telafer Bölgesinde yaşayan yerel halkımıza sağlık hizmeti ulaştırılması ve bir nebze de olsa  tedavi ihtiyacının giderilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.

KİFRİ ŞEHİT FATİH ŞAKİR DİSPANSERİ

Irak Kifri’de faaliyet gösteren Kifri Şehit Fatih Şakir Dispanseri’nde aşağıdaki konular  üzerinde tedavi hizmeti verilmektedir.  

 1. İç Hastalıkları Kliniği: Bu ünitede laboratuar bulgularına dayalı olarak hastaların tanı ve  tedavileri gerçekleştirilmektedir. 
 2. Kadın Doğum Kliniği: Bu ünitede kadınların ve hamile bayanların muayene ve genel sağlık  taraması yapılmaktadır.  
 3. Çocuk Hastalıkları Kliniği: Bu ünitede laboratuvar bulgularına dayalı olarak çocuk  hastaların tanı ve tedavileri gerçekleştirilmekte ve çocukların beslenmeleriyle ilgili olarak  vitamin ve mama ihtiyaçları karşılanmaktadır. 
 4. Diş Kliniği: Hastaların ağız ve diş kontrolleri ve tedavisi, diş çekimi, kanal tedavisi ve dolgu  işlemleri yapılmaktadır.  
 5. Laboratuvar: Her türlü laboratuvar tahlili yapılmaktadır.  

Ayrıca ayaktan tedavi gören ve ihtiyacı bulunan hastalara yeterli ölçüde ilaç temin edilerek  verilmektedir. 

FUZULÜ TÜRKMEN EĞİTİM VE KÜLTÜR KURUMU

Irak’taki Türkmen esas okullarında veya diğer okullarda verilen Türkçe eğitimin bir  bütünlük içerisinde yürütülmesini sağlamak için, Türkmen eğitim sistemine destek, eğitim  seviyesinin arttırılması için gerekli destek plan ve programları yapmak amacıyla kurulmuştur. Fuzuli Türkmen Eğitim ve Kültür Kurumu’nun görevleri;  

 1. Türkmen esas ve şümul okullarında yapılan eğitimi takip eder,  
 2. Türkmen okullarının bulunduğu illerdeki eğitim müdürlükleri ile işbirliği yaparak eğitim  seviyesinin yükseltilmesi için gerekli olan tedbirleri alır ve destek sağlar,  
 3. Eğitim Bakanlığı tarafından okutulması öngörülen ders kitaplarının hazırlanması ve  okullara – öğrencilere dağıtılmasını sağlar,  
 4. Türkmen okullarında görev yapan öğretmenlerin eğitim seviyelerinin en üst düzeye  çıkarılması için gerekli organizasyonları düzenler ve gerekli tedbirleri alır,  
 5. Türkmen öğrencilerin eğitim seviyelerini yükseltmek ve verimi arttırmak için gerekli  organizasyonları düzenler ve gerekli önlemleri alır,  
 6. Türkmen Eğitim Müdürlüğü’nün her öğretim yılı başında ve ara dönem başlarında  okullarda belirlediği ihtiyaçlar hakkında Vakfa rapor sunar,  
 7. Irak’taki iş alanlarının ihtiyaçlarına göre mezun olacak öğrenciler için yönlendirmelerde  bulunur,  
 8. Eğitim sistemindeki gelişmeleri takip ederek uluslararası eğitim standartlarına uyum  sağlayabilmek için gerekli çalışmaları yapar ve Vakfa rapor sunar. 
 9. Öğretim yılı başında ve sonunda Irak’ta Türkçe eğitim gören öğrenci sayısı, sınıflara göre  dağılımı, sözleşmeli öğretmen sayısı ve okul sayılarını içeren rapor hazırlayarak Vakfa  bildirir. 
 10. Irak’ta Türkçe eğitim veren okullarda görev yapan öğretmenlerin formasyonlarının  geliştirilmesi ve eğitim seviyesinin daha verimli hale getirilerek üst seviyelere  çıkarılmasının sağlanması için çeşitli branşlarda kurs programları düzenler, eğitim  seviyesinin arttırılması yönünde gerekli destek plan ve programları yapar.

 TÜRKMENELİ KALKINMA VE İMAR KURUMU

Türkmeneli Kalkınma ve İmar Kurumu, Irak’ta yaşayan Türkmen Toplumunun varlığını  idame ettirebilmesi ve güçlendirilmesine yönelik hizmet ve faaliyetlerde bulunulması, Türkmen  soydaşlarımıza yönelik insani yardım, sağlık, eğitim, kültür – sanat alanlarında hizmet ve faaliyetler  gerçekleştirilmesi amacıyla Irak / Kerkük’te faaliyet göstermektedir. Kurum bünyesinde aynı  zamanda “Buğday Hatun Terzihanesi” isimli atölye Türkmen soydaşlarımızın ihtiyacını  karşılamakta, biçki – dikiş kursları, ilk yardım kursları düzenlemektedir.

ZİRVE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VAKFI

ZİRVE Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı, Türkmenlerle ilgili sosyal, kültürel ve tarihi  araştırmalar yapmak, gönüllü Türkmen akademisyenlerin bir araya toplanmasını sağlamak,  Türkmen aydınlarla görüşmeler ve toplantılar yaparak fikir alışverişinde bulunmak, Türkmen  gençlerimizin bilinçlendirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve Türkmen  Eğitim Dairesi için araştırmalar yapmak üzere Kerkük’te göstermektedir. 

TÜRKMENELİ ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME MERKEZİ

Türkmeneli Araştırma – Geliştirme Merkezi, Türkmenlerle ilgili sosyal, kültürel ve tarihi araştırmalar yapmak, gönüllü Türkmen akademisyenlerin bir araya toplanmasını sağlamak, Türkmen aydınlarla görüşmeler ve toplantılar yaparak fikir alışverişinde bulunmak, Türkmen gençlerimizin bilinçlendirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve Türkmen Eğitim Dairesi için araştırmalar yapmak üzere Kerkük’te göstermektedir. 

ŞİFA SAĞLIK MERKEZİ YAYÇI SAĞLIK OCAĞI

Yayçı bölgesinde yaşayan insanlarımıza sağlık hizmeti götürebilmek ve bir nebze de olsa tedavi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla şifa sağlık merkezine bağlı açılan Yayçı sağlık ocağı ihtiyaç sahibi insanlarımıza tedavi hizmeti vermeye devam etmektedir. 

YAYÇI BÖLGESİ ZİRAAT OFİSİ

Yayçı Ziraat Ofisi, tarım arazilerinin elverişli şekilde kullanılmasının sağlanması ve tarımsal  faaliyetlerin daha etkin, kaliteli ve faydalı şekilde geliştirilerek yaygınlaştırılması, bölge halkının  bu konuda desteklenmesi amacıyla Yayçı Bölgesi’nde faaliyet göstermektedir. 

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin:

YÖNETİM KURULUMUZ

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

• Dr. Turhan Ketene (Yönetim Kurulu Başkanı)

• Sezer Ertunç (Üye)

• Hüseyin Kasapoğlu (Üye)

• Prof. Dr. Feridun Hürmüzlü (Üye)

• Ahmet Tuzlu (Üye)